KOMMENTAR ANGÅENDE TRYCKERIMOMS

Kommentar med anledning av domen angående tryckerimoms i Svea Hovrätt, avkunnad den 25 juni 2014, och den tidigare domen i Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) den 26 februari.

Den 26 februari 2014 kom domen i Högsta Förvaltningsdomstolen som ger Skatteverket rätt att eftertaxera tryckeriernas kunder för att momsen ändrats retroaktivt från 25 till 6 procent. HFD har i sina domskäl hänvisat vidare till EU-rätten där det framgår att vid liknande situationer ska medlemsstaterna möjliggöra att köparen kan återkräva skatten direkt från skattemyndigheterna om det blir omöjligt eller orimligt svårt att återfå skatten. Stockholms Tingsrätt, mål nr T 9633-12 av 8 mars 2013 angående Voice the Brand Liberation Company AB och Vitt Grafiska Produktion AB har dömt att ett tryckeri inte är skyldigt att återbetala det feldebiterade momsbeloppet till kunden.

Målet avgjordes av Svea Hovrätt i dom den 25 juni 2014 i mål nr T 3478-13. Målet har betydelse för den fortsatta hanteringen av momskraven som är framställda mot tryckerikunder av Skatteverket genom s.k. följdändringsbeslut som utgår från huvudbeslutet för tryckeriet. Hovrätten har i likhet med tingsrätten kommit fram till att det enligt principen om ”condictio indebit” (misstagsbetalning) inte finns någon återbetalningsskyldighet i detta fall för det bolag som sålt tryckeritjänster. Hovrätten har inte tagit ställning till om kunden har rätt till återbetalning utifrån andra grunder, exempelvis enligt principen om obehörig vinst. Det betyder att den prejudicerande effekten är begränsad samtidigt som domen visar att det inte föreligger någon skyldighet för tryckeriet att återbetala tryckerimoms till kunden.

Den 20 oktober 2014 meddelade Högsta Förvaltningsdomstolen två domar, mål nr 3290-13 och 3336-3338-13 vilka återigen gav Skatteverket rätt att eftertaxera tryckeriernas kunder. HFD konstaterade att det inte räcker för kunden att framställa krav mot tryckeriet på momsåterbetalning där tryckeriet har avvisat kravet utan att det krävs en civilrättslig prövning av återbetalningskravet mellan kunden och tryckeriet.

Intellectas momstryckerikunder har överklagat domarna till Kammarrätten. Sveriges Grafiska Medieförening(SGM) som representerar en stor del av Sveriges tryckerier, ifrågasätter lagligheten i Skatteverkets följdändringar och vill nu få till en civilrättslig sakprövning. Det juridiska problemet, som inte uppmärksammats av Skatteverket eller domstolarna, är att efterbeskattning skett enligt Skattebeskattningslagen av belopp som tryckerier har återfått från Skatteverket. Grunden för att återfå beloppen har dock varit att dessa belopp inte utgör mervärdeskatt, vilket gör att Skattebetalningslagen inte är tillämplig enligt SGMs jurist Mikael Edman. SGMs tänker nu genom ett pilotmål med hjälp av ett medlemsföretag gå till justitiekanslern (JK) och hävda att Högsta förvaltningsdomstolens utslag från februari 2014 och oktober 2014 är felaktiga.

Intellectas reserv för eventuella momsåterbetalningar uppgår till 5,0 MSEK. Utifrån den rättsliga utvecklingen där Skatteverket hittills har fått igenom sina krav på momsåterbetalning gentemot tryckerikunderna är Intellectas bedömning att den totala risken för eventuella momsåterbetalningar uppgår sammanlagt till högst 6,1 MSEK. Intellecta har för närvarande valt att inte utöka reserven med cirka 1,0 MSEK utifrån det rättsliga läget då processer mot Skatteverket pågår och det är fortfarande oklart om Skatteverket kommer att vinna framgång för samtliga sina momskrav.

Intellecta avser att återkomma med mer information om situationen ändras.

För mer information, vänligen kontakta: