Svaga marknadsförutsättningar i USA påverkar Intellectas resultat i andra kvartalet samt de finansiella målen för 2016

Intellectas amerikanska verksamhet inom affärsområde Digital uppvisar en signifikant minskning av tillväxttakten under andra hälften av kvartalet. Detta påverkar Intellecta negativt i det andra kvartalet samt förväntas även inverka negativt på resten av året. Koncernen väntas därmed ej kunna infria de tidigare kommunicerade finansiella målen för 2016.

Tendensen från det första kvartalet att stora amerikanska kunder minskar sina ordervolymer har förstärkts i slutet av kvartalet vilket påverkar både försäljning och intäkter negativt. Uppgraderingen till den nya versionen av CMS-verktyget Drupal* från version 7 till version 8 släpar efter tidigare förväntningar samtidigt som implementationen av version 7 avtar i väntan på att den nya versionen ska vara på plats. Vår bedömning är att uppgraderingen till den nya versionen av Drupal kommer att generera ökad efterfrågan mot slutet av året och i början av 2017 och att den amerikanska verksamheten därmed kan återgå till en hög tillväxttakt. Verksamheten inom Digital i Europa utvecklas enligt plan.

Koncernens förväntan är att EBIT för det andra kvartalet kommer att vara något sämre eller uppgå till ungefär samma nivå som för motsvarande period 2015 (4,2 MSEK). För året som helhet kommer vi att återkomma med en uppdatering i samband med rapporten för tredje kvartalet som publiceras den 11 november 2016.

Koncernens långsiktiga finansiella mål (byråintäktstillväxt: 10%; vinstmarginal/EBIT:10 % på byråintäkter; soliditet: >30%) ligger fast.

All övrig information som är relaterad till det andra kvartalet 2016 kommer att presenteras i samband med Intellectas halvårsrapport för 2016 den 22 juli 2016.

För information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Denna samt tidigare releaser finns på www.intellecta.com/investerarinformation/pressmeddelanden/

Informationen är sådan som Intellecta AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 1 juli 2016, kl 08.05.

*Drupal är ett content management system baserat på s.k . fri källkod, vilket innebär att uppgraderingen till nya versioner sker på frivilligt deltagande i en s.k. Drupal Community .

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow (Shanghai) Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 550 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.