Rapport från Intellecta AB:s årsstämma 2016

Pressmeddelande från Intellecta AB (publ) 2016-05-13

Stämman den 12 maj 2016, som leddes av styrelsens ordförande Richard Ohlson, beslöt att:

 • fastställa årsredovisningen för 2015
 • bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015
 • enligt styrelsens förslag i kallelsen fastställa att utdelning för 2015 lämnas med 0,90 kronor per aktie samt att avstämningsdagen för utdelning är den 16 maj 2016
 • enligt förslaget i kallelsen för verksamhetsåret 2016 bevilja styrelsen arvode om totalt 1 405 000 kronor och för utskottsarbete om sammanlagt högst 160 000 kronor att fördelas inom styrelsen såsom angivits i kallelsen
 • enligt förslaget i kallelsen till styrelseledamöter för tiden intill dess att årsstämman 2017 hållits utse:
  Ole Andersen (omval)
  Lars Fredrikson (omval)
  Pål Hodann (omval)
  Cecilia Lager (omval)
  Richard Ohlson (omval)
  Ninni Pramdell (omval)
  Leila Swärd Ramberg (omval)
  Lars Wahlström (omval)
 • enligt förslaget i kallelsen utse Richard Ohlson till styrelsens ordförande
 • godkänna det i kallelsen lämnade förslaget till omval av revisionsfirman PricewaterhouseCoopers som revisor
 • valberedningen inför nästa årsstämma ska formeras och fullgöra uppgifter enligt förslaget i kallelsen
 • godkänna styrelsens i kallelsen lämnade förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 • bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission i samband med företagsförvärv
 • bemyndiga styrelsen att besluta om att överlåta egna aktier i samband med företagsförvärv samt
 • överlåta aktier till ledande befattningshavare inom FFW (Propeople och Bysted A/S)

I sitt anförande redogjorde koncernchefen Yann Blandy för Intellectas erbjudanden och utvecklingen inom de olika affärsområdena. Yann Blandy redogjorde också för verksamhetsåret 2015 och utvecklingen under det första kvartalet. De finansiella målen för Intellecta för 2016 ersätter nettoomsättningsmålen med mål på byråintäktsnivå som är ett mer relevant mätvärde för den verksamhet som Intellecta nu bedriver och för att få bättre jämförbarhet med Intellectas internationella konkurrenter som exempelvis WPP, IPG, Omnicom, Publicis, Dentsu, Havas, med flera. De finansiella målen för 2016 avser: 1) Byråintäkter - Intellecta ska närma sig byråintäkter om 500 MSEK på årsbasis, motsvarande en tillväxt om 20-25 procent, 2) EBIT-marginal på byråintäkter – målet är att uppnå 7,5-9,5 procent, 3) Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare – Intellecta siktar mot en tillväxt om minst 50 procent av resultatet per aktie vid 20 procents tillväxt på byråintäkterna och 7,5 procents EBIT- marginal på byråintäkterna.

Protokoll från stämman kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida så snart det föreligger i justerat skick.

Intellecta AB (publ)
Styrelsen

Richard Ohlson, styrelsens ordförande, 0709- 75 99 11, e-mail: richard.ohlson@intellecta.com

Yann Blandy, vd och koncernchef, 010-21 22 035, 070-716 17 31, e-mail: yann.blandy@intellecta.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Intellecta ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 maj 2016.

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 580 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.