Intellecta Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015

Fortsatt stark tillväxt – både organiskt och via förvärv – med förbättrat resultat.

· Kraftig tillväxt av byråintäkterna under Q2

· Förbättrad lönsamhet under kvartalet och för första halvåret jämfört med motsvarande perioder 2014

· Ökad tillströmning av nya kunder och uppdrag under andra kvartalet

· På god väg att infria koncernens långsiktiga finansiella mål samt prognos för 2015

Under kvartalet ökade nettoomsättningen för koncernen som helhet med 31 procent till 133 (102) MSEK. Byråintäkterna ökade med 55 procent till 105 (67) MSEK och utgjorde 79 procent av omsättningen. Byråintäkterna för jämförbara enheter redovisade en organisk tillväxt om 18 procent till 80 (67) MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till 4,2 (-3,2) MSEK exklusive engångsposter föregående år om -9,6 MSEK. Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 4,0 (-4,7) procent.

– Det andra kvartalet visar tydligt effekterna av koncernens nya strategi. Tillväxten accelererar och lönsamheten förbättras som ett resultat av organisk tillväxt inom affärsområde Digital, förvärvet av Blink Reaction samt en lyckad omstrukturering av erbjudandemixen och minskade kostnader inom affärsområde Strategic Communications, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Affärsområde Digital fortsatte att överträffa sina tillväxtmål på 20-30 procent. Såväl nettoomsättningen som byråintäkterna ökade med mer än 30 procent under kvartalet. Detta kunde uppnås tack vare en stark organisk tillväxt över målen för Intellectas befintliga byråer inom affärsområdet, samtidigt som förvärvet av Blink Reaction skapade en accelererande total tillväxt för affärsområdet. Procentuellt försämrades dock marginalen till 12,0 (15,9) procent samtidigt som EBIT ökade till 8,0 (4,7) MSEK. Marginalförsämringen hänför sig i sin helhet till att resurser lagts på integrationsarbete (Propeople/Bysted i Danmark och Blink Reaction i USA), lansering av nytt varumärke (FFW) samt fortsatt investering i produktionskapacitet, marknadsföring och säljresurser. Integrationsarbetet kommer att fortgå under det kommande kvartalet, varefter affärsområdet förväntas leverera enligt tidigare kommunicerade mål om 15 procent på årsbasis. Rörelsemarginalen i procent av byråintäkter uppgick till 14,5 procent för de tolv senaste månaderna.

Affärsområde Strategic Communications nettoomsättning och byråintäkter minskade under kvartalet med 22,0 procent respektive 0,8 procent. Minskningen hänför sig huvudsakligen till lägre volymer avseende inköp för kunds räkning (Valmyndigheten) vilket också kommer att påverka tredje kvartalet i motsvarande omfattning, samt avveckling av olönsamma erbjudanden. Rörelseresultatet och rörelsemarginalen fortsätter att förbättras tack vare effekten av de tidigare kommunicerade besparingarna. Rörelseresultatet, EBIT, förbättrades till -0,6 (-4,1) MSEK exklusive engångsposter föregående år om -6,9 MSEK. Rörelsemarginalen på byråintäkter exklusive engångsposter uppgick till -1,6 (-10,7) procent.

Under perioden har ett antal nya och stora kunder samt uppdrag tillkommit till koncernen. Bl.a E.ON, Postnord, Poolia, Delegationen Unga till Arbete, Statoil, AMFA Bank, Dux, Evolution Gaming, Catena Media, Schoolido och The Innovation Lab Network at Stanford University. Förnyade avtal har också slutits med de stora befintliga kunderna Fastighetstidningen och Regeringen.

– Jag är mycket nöjd att konstatera en fortsatt stark tillväxt. Under kvartalet har vi sett en ökad tillströmning av nya kunder och uppdrag, och också att samarbetet mellan våra byråer ökat kraftigt. Det ger oss möjligheten att ta oss an ännu större kunduppdrag samtidigt som vi bygger broar mellan byråerna och stärker vår satsning på cross-selling, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Under kvartalet noterades en ökning av frigjort rörelsekapital till följd av minskad kapitalbindning genom ett fortsatt aktivt arbete inom området cash management. I syfte att stärka Intellectas likviditet för att bland annat finansiera den fortsatta tillväxten inom affärsområde Digital har Intellecta efter periodens utgång utökat rörelsekrediterna med 15 MDKK motsvarande cirka 19 MSEK. De totala rörelsekrediterna uppgår därefter till cirka 77,5 MSEK för Intellecta-koncernen. Därutöver har likviditeten efter periodens utgång även förstärkts med en förtidsinlöst revers som har slutamorterats med 17,6 MSEK. Likviden avser en slutreglering av köpeskillingen relaterad till försäljningen av affärsområde Infolog 2013.

Intellectas tidigare kommunicerade mål för 2015 står fast. Med Blink Reaction inräknat under nio månader, kommer Intellecta under 2015 att närma sig en omsättning på 500 MSEK samt nå en intäktsmix och EBIT enligt följande mot slutet av 2015:

  • Affärsområde Digital kommer att stå för cirka 60 procent av byråintäkterna, med en årlig tillväxt på mellan 20–30 procent och en rörelsemarginal på byråintäkter om cirka 15 procent.
  • Andelen byråintäkter av nettoomsättning kommer att närma sig 80 procent.
  • Andelen intäkter från internationella marknader ska närma sig 50 procent.
  • EBIT-marginalen på byråintäkterna kommer att närma sig 10 procent.

ANDRA KVARTALET, APRIL – JUNI

-   Nettoomsättningen uppgick till 133,3 (102,0) MSEK, en ökning med 30,7 procent.

-   Byråintäkterna ökade med 55,5 procent till 104,8 (67,4) MSEK.

-   Byråintäkterna för affärsområde Digital ökade med 128,8 procent till 66,8 (29,2) MSEK.

-   Rörelseresultatet förbättrades till 4,2 (-12,3) MSEK.

-   Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 4,0 (-18,3) procent.

-   Resultatet efter skatt uppgick till 3,0 (-9,6) MSEK eller 0,45 (-2,55) kronor per aktie.

FÖRSTA HALVÅRET, JANUARI – JUNI

-   Nettoomsättningen uppgick till 233,5 (196,8) MSEK, en ökning med 18,6 procent.

-   Byråintäkterna ökade med 30,2 procent till 191,9 (147,7) MSEK

-   Byråintäkterna för affärsområde Digital ökade med 77,6 procent till 107,3 (60,4) MSEK.

-   Rörelseresultatet förbättrades till 10,9 (-7,5) MSEK.

-   Rörelsemarginalen på byråintäkter uppgick till 5,7 (-5,1) procent.

-   Resultatet efter skatt uppgick till 8,2 (-5,6) MSEK eller 1,25 (-2,00) kronor per aktie.

Nästa rapporttillfälle: Delårsrapport Q3 (1 januari – 30 september) lämnas den 5 november 2015.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: www.intellecta.com

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.com

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.com

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.com

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen, Bysted AB, FFW Group, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Rewir AB, River Cresco AB, Tomorrow Ltd, Unreel AB och Wow Events AB. Koncernen har ca 560 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Storbritannien, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien, Vietnam och Kina.