Intellecta etablerar sig som världens ledande Open Source/ Drupalkonsulter


· Förvärvar 80 procent av Blink Reaction i USA och tar en ledande position inom Open Source/ Drupal

· Etablerar Danmarks ledande byrå för den digitala eran genom att slå ihop sina danska verksamheter Propeople ApS och Bysted A/S

· Förvärvet och fusionen skapar plattformen för att leverera på koncernens långsiktiga finansiella mål

1. Intellecta AB (publ) tar världsledande global position inom Open Source/Drupal.

Intellecta förvärvar 80 procent av Blink Reaction, ett ledande amerikanskt konsultbolag som erbjuder Open Source lösningar baserade på den digitala plattformen Drupal.

Förvärvet innebär att Intellecta-koncernen blir en världsledande konsultorganisation på den snabbt växande marknaden för Open Source/Drupal och att koncernens huvudfokus nu ligger inom digitala kommunikationstjänster.

Blink Reaction, med ca 100 medarbetare, växte med 64 procent 2012 och med 84 procent 2013. I år väntas företaget omsätta ca 10 MUSD, och ha en omsättningstillväxt om 100 procent med en EBIT om ca 2.1 MUSD, vilket motsvarar en rörelsemarginal (EBIT) på ca 20.6 procent*.

Blink Reaction, med säte i New Jersey, täcker in hela USAs östkust och kompletterar och förstärker därmed Intellecta-ägda Propeople Groups sedan tidigare etablerade verksamhet på USA:s västkust. De båda bolagen kommer att drivas under ett gemensamt varumärke under ledning av Propeoples globala CEO Michael Drejer.

Det nya bolaget blir den största Drupal-aktören i USA och levererar avancerad webbutveckling, modern design och digital strategi till en rad Fortune 500-kunder som bland andra GE, Pfizer, Verizon, Deloitte, och Time Warner samt till flera stora universitet t.ex. Harvard och Stanford.

Intellectas prognos är att förvärvet av Blink Reaction starkt kommer att bidra till att infria målen om årlig tillväxt på 20–30 procent och en rörelsemarginal på byråintäkter om ca 15 procent de kommande åren för affärsområde Digital i sin helhet. Intellecta har i och med förvärvet av Blink Reaction nu ca 500 medarbetare på elva marknader och tre kontinenter inklusive kontor på två BRIC-marknader.

– Jag är mycket glad över denna utveckling för Intellecta. Förvärvet av Blink Reaction stärker väsentligt vårt digitala erbjudande och gör oss i ett slag till en ledande global Open Source/Drupal-aktör, säger Yann Blandy, CEO och koncernchef på Intellecta AB.

– Det nya bolaget ger oss en mycket stark plattform för lönsam tillväxt och vi blir en global aktör att räkna med. Därmed kan vi nu ännu bättre möta våra kunders behov, var de än uppstår.

Michael Drejer, Propeoples globala CEO, ser stora möjligheter:

Vi kan nu erbjuda våra kunder en unik sammansättning av strategisk, kreativ och teknisk kompetens i kombination med affärsförståelse. Framtidens vinnarbyrå är den som kan förstå och agera på den teknologiska transformationen som våra kunder genomgår och skapa nya värden genom god affärsinsikt.

Nancy Stango, CEO Blink Reaction:

  Jag är mycket glad att komma in i Intellecta-koncernen. Efter att ensam ha byggt upp och expanderat Blink Reaction från noll 2007 till en förväntad omsättning i år om 10 MUSD, är Intellecta och Propeople precis rätt partner och språngbräda för att ta nästa stora steg.

Affären innebär att Intellecta förvärvar 80 procent av aktierna i Blink Reaction LLC. Förvärvet väntas slutföras den 31 mars 2015 och Blink Reaction kommer att konsolideras i Intellectas verksamhet från och med 1 april 2015. Blink Reactions ledning med CEO Nancy Stango i spetsen behåller 20 procent ägarrepresentation i bolaget.

Köpeskillingen uppgår till högst 8.6 MUSD varav 4.6 MUSD i kontanta medel och 0.5 MUSD i Intellecta-aktier på transaktionsdagen samt 3.5 MUSD som en variabel del kopplad till finansiell prestation under2015-2017 som kommer att betalas årligen från 2016 till 2018. Den kontanta köpeskillingen finansieras till 50 procent genom ett förvärvslån med löptid om fem år och till 50 procent genom Intellectas egna medel.

För att understödja utvecklingen av strategiska samt operativa synergier erbjuds Propeoples delägare en option att mellan 1 april 2017 och 1 oktober 2017 förvärva 10 procent av Blink Reaction från Intellecta på samma villkor som Intellecta förvärvat Blink Reaction.

2. Intellecta fusionerar de danska bolagen Bysted A/S och Propeople ApS för att skapa Danmarks ledande byrå för den digitala eran.

Intellecta AB (publ) slår samman verksamheterna i Danmark för att ta positionen som Danmarks ledande byrå för den digitala eran. Fusionen som påbörjas den 1 januari 2015 kommer att slutföras under första halvåret 2015.

Efter ett nära samarbete under flera års tid blir Bysted A/S och Propeople ApS nu ett företag. Bysteds kompetens inom strategisk kommunikation och Propeoples tekniska kunnande inom CMS-teknologi är en stark kombination. Tillsammans har bolagen framgångsrikt levererat lösningar till en rad av Danmarks största bolag som bland andra Egmont, Novozymes, TDC, Novo Nordisk och Köpenhamns Kommun.

Affären innebär att Intellectas 100-procentiga ägarskap av Bysted A/S överförs till Propeople ApS, vilket innebär att Intellectas ägarandel i det fusionerade bolaget kommer att vara 60 procent. Det nya danska bolaget som leds av CEO Jesper Malmborg kommer erbjuda kunderna en komplett palett av spjutspetstjänster inom CMS-teknologi samt strategisk och konceptuell kommunikation. Bolagen kommer på sikt att drivas under gemensamt varumärke.

Vi drivs av visionen att skapa framtidens främsta byrå med stark strategisk och kreativ kompetens i kombination med djup teknisk förankring. Genom sammanslagningen av Propeople och Bysted skapar vi en helt ny typ av verksamhet i Danmark, säger Propeoples globala CEO Michael Drejer.

– Vi ser inga konkurrenter som är starka strategiskt, konceptuellt och kreativt och samtidigt experter på tunga back-end-integrationer och agil systemutveckling. Det ger oss unika möjligheter att lösa våra kunders snabbt växande behov, säger Propeople ApS CEO Jesper Malmborg.

För att realisera synergier som beräknas generera ca 6 MDKK i besparingar på årsbasis från och med andra hälften av 2015 kommer omställningskostnader om ca 5 MDKK att belasta Intellectas Q4-resultat.

Omstruktureringen av affärsområde Strategic Communications är slutförd i och med fusionen mellan Bysted A/S och Propeople ApS.

3. Intellecta skapar genom förvärvet av Blink Reaction och sammanslagningen av Propeople ApS och Bysted A/S en plattform för att infria koncernens långsiktiga finansiella mål.

Intellecta har i och med förvärvet och fusionen etablerat den position och plattform som är förutsättningen för att infria de två sista milstolparna i koncernens strategiska omvandling:

Tillväxtfas: Fördubbling av intäkterna på årsbasis (till ca 500 MSEK) fr.o.m. andra halvåret 2015 genom organisk tillväxt samt förvärv inom fokuserade områden.

Infria alla finansiella mål: Under andra halvåret 2016 kommer Intellecta att ha infriat samtliga finansiella mål med fokus på att nå 10 procent EBIT på byråintäkter.

– Vi har stora ambitioner för tillväxten internationellt. Genom sammanslagningen av våra danska verksamheter och förstärkningen på den amerikanska marknaden blir Intellecta en global, digital aktör med möjlighet att erbjuda kunderna det allra senaste inom digital teknologi och kommunikation, säger Intellectas koncernchef Yann Blandy.

Med tanke på ovanstående kommer Intellecta att kunna nå en intäktsmix enligt följande vid slutet av 2015:

  • Affärsområde Digital kommer att stå för ca 60 procent av byråintäkterna, med en årlig tillväxt på mellan 20-30 procent och en rörelsemarginal på byråintäkter om ca 15 procent.
  • Andelen byråintäkter av total omsättning kommer att närma sig 80 procent.
  • Andelen intäkter från internationella marknader ska närma sig 50 procent.

4. Kommande rapporter.

Delårsrapport kvartal 4 (okt-dec) och bokslutskommuniké publiceras 20 februari 2015.

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 070 716 17 31, 
yann.blandy@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 070 735 0702, 
lotta.boman@intellecta.se

Zofia Hansson, CFO, Intellecta AB
010-212 20 01, 
zofia.hansson@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Blink Reaction LLC, Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 500 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Nederländerna, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Kina.

* Siffrorna har inte varit föremål för granskning av revisorer.