Intellecta Delårsrapport 1 januari- 30 september 2014

Effekterna av Intellectas strategi syns allt tydligare

· Nettoomsättning och byråintäkter ökade mer än 100 procent under kvartalet
· Rörelseresultatet förbättrades markant under kvartalet och efter nio månader
· Affärsområde Digital fortsatte sin starka utveckling och är nu större än Strategic Communications sett till byråintäkter i Q3
· Intellectas prognos för 2014 ligger fast; markant ökad lönsamhet som en effekt av renodlings-och fokuseringsarbete samt genom förvärv

Koncernens nettoomsättning ökade under kvartalet med 112,0 procent till 88,0 MSEK och byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 MSEK. Affärsområde Strategic Communications visar organisk tillväxt under kvartalet om 4.2 procent. Affärsområde Digital visar en tillväxt med cirka 22 procent under kvartalet, helt i enlighet med uppsatta mål. Affärsområdets andel av de totala byråintäkterna under kvartalet uppgick därmed till cirka 53 procent, vilket gör att det nu är större än Strategic Communications.

Rörelseresultatet för kvartalet har förbättrats till -3,3 (-13.8) MSEK före poster av engångskaraktär. Sett på nio månaders sikt visar koncernens resultat en markant förbättring. Rörelseresultatet exklusive engångsposter uppgår till -1,7 (-17.7) MSEK. Affärsområde Strategic Communications lönsamhet försämrades dock något under kvartalet. Försämringen beror på att den genomförda omstruktureringen inom ett av bolagen ännu inte gett full effekt. Affärsområde Digital visar å andra sidan en stark lönsamhet under kvartalet, med en rörelsemarginal om 15 procent på byråintäkter, vilket är i enlighet med uppsatta mål.

Vi börjar nu se tydliga effekter av koncernens långsiktiga strategiska ompositionering. Lägre säsongsvariationer ger stabilare tillväxt, och fortsatt kompetensväxling stärker det digitala erbjudandet, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

  • Allt större del av Intellectas verksamhet är på den snabbt växande digitala marknaden
  • Fortsatt expansion till nya marknader
  • Fortsatt lansering av nya fokuserade erbjudanden
  • Minskad påverkan av de tidigare starka säsongsvariationerna

Som en del av Intellectas strategiska plan lanserades två nya bolag under kvartalet; filmbolaget Unreel för att möta den starkt ökande efterfrågan på rörliga medier och spelstudion ISBIT GAMES för att möta den accelererande marknadsefterfrågan på ”games for marketing”. Intellecta öppnade också via dotterbolaget Propeople ett kontor i Berlin, Tyskland, i linje med koncernens ambition att expandera på nya geografiska marknader.

Under kvartalet tillkom ett trettiotal nya kunder till koncernens bolag varav fem som ett direkt resultat av samarbeten över bolagsgränserna.

Efter periodens utgång har Intellecta via dotterbolaget Propeople förvärvat den danska Sitecore-byrån Chainbizz. Chainbizz integreras i Propeoples verksamhet fr.om. den 1 oktober och är ett led i koncernens strävan att vara ledande inom alla större CMS plattformar.

”Vi kan inte påverka oron i omvärlden, men genom att anpassa våra erbjudanden till den ökande digitala/mobila efterfrågan, genom att fortsatt kompetensväxla och effektivisera, samt genom att tydliggöra hur våra bolags spetskompetenser samverkar med varandra för våra kunders bästa, kommer vi allt närmare våra mål”, fortsätter Yann Blandy.

Intellectas ambition är dels att infria prognosen för innevarande år: markant förbättring av lönsamheten, dvs. rörelseresultatet exklusive engångsposter för kvarvarande verksamhet, som en effekt av renodlings- och fokuseringsarbete samt genom förvärv, och dels att leverera på den fjärde milstolpen: fördubbling av intäkterna på årsbasis fr.o.m. andra halvåret 2015 genom organisk tillväxt samt förvärv inom fokuserade områden.

TREDJE KVARTALET, JULI-SEPTEMBER

-   Nettoomsättningen uppgick till 88,0 (41,5) MSEK, en ökning med 112,0 procent.

-   Byråintäkterna ökade med 122,9 procent till 63,3 (28,4) MSEK

-   Rörelseresultatet uppgick till -3,3 (-13,8) MSEK före poster av engångskaraktär om 0 (-45,0) MSEK.

-   Resultatet efter skatt uppgick till -2,8 (21,9) MSEK inklusive avvecklad verksamhet om 0 (80,8) MSEK.

JANUARI-SEPTEMBER

-   Nettoomsättningen uppgick till 284,8 (170,8) MSEK, en ökning med 66,7 procent.

-   Byråintäkterna ökade med 82,9 procent till 210,5 (115,1) MSEK.

-   Rörelseresultatet förbättrades till -1,7 (-17,7) MSEK före poster av engångskaraktär om -9,1(-43,8) MSEK.

-   Resultatet efter skatt uppgick till -8,4 (55,2) MSEK inklusive avvecklad verksamhet om 0 (116,3) MSEK.

Nästa rapporttillfälle: Bokslutskommuniké lämnas den 20 februari 2015.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://www.intellecta.se/Materiale/Files/Rapportarkiv/2014/Intellectas+delarsrapport+Q3+2014.pdf

För mer information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, Informations-och kommunikationschef, 070-735 0702, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, ISBIT GAMES AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB, Unreel AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Tyskland, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, USA, Brasilien och Kina.