Intellecta Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2014

Affärsområde Intellecta Digital växer under bra lönsamhet

· Stark tillväxt av arvodesintäkterna samt bättre lönsamhet under Q1 2014 för koncernen
· Bättre kassaflöde
· Intellectas prognos för 2014 ligger fast med en markant resultatförbättring jämfört med 2013

Under första kvartalet ökade koncernens nettoomsättning med cirka 41 procent och arvodesintäkterna med 63 procent till följd av ett bra kundinflöde och de senaste förvärven. För affärsområde Intellecta Digital, omfattande Propeople och River, noterades en organisk arvodestillväxt om 30 procent med 15 procent i rörelsemarginal. Affärsområdet växer kraftigt och svarade för 40 procent av koncernens totala arvodesintäkter.

-      2014 har börjat i linje med våra förväntningar, säger Yann Bland, vd och koncernchef för Intellecta.

För jämförbara enheter, affärsområde Intellecta Strategic Communications, sjönk nettoomsättningen med 4.4 procent vilket främst är relaterat till ett av koncernens bolag. Exkluderat detta ökade nettoomsättningen för affärsområdet med 3 procent. Arvodesintäkterna för affärsområdet var i stort sett i nivå med föregående år om 48 MSEK. Under andra kvartalet kommer vissa omstruktureringar att göras för att åtgärda problemen och nå våra mål.

Rörelseresultatet (EBIT) för koncernen stärktes till 4,8 MSEK. Rörelsemarginalen för arvodesintäkterna ökade med 1,6 procentenheter till 6,1 procent exklusive förra årets engångspost.

-        Vi fortsätter implementeringen av vår strategi enligt plan, vilket förutom kontinuerligt förbättringsarbete i den befintliga verksamheten, också innefattar inventering av relevanta tillväxtmöjligheter. Vi fokuserar bl.a. på organisk tillväxt i form av t.ex. etablering på nya marknader och tillväxt via förvärv inom våra fokusområden digital, data och PR, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Allt fler av de nya kunduppdragen som vunnits är samarbeten mellan koncernens olika bolag där bolagens respektive kompetenser kompletterar varandra på ett dynamiskt sätt. Det är helt i linje med Intellectas vision att erbjuda kunderna styrkan av Intellectas nätverk i kombination med respektive bolags spetskompetens.

-        Överlag är den globala marknaden svårläst. Våra kunders investeringsförmåga påverkas av det som sker i omvärlden där vi å ena sidan ser politisk instabilitet med den oroväckande händelseutvecklingen i Ukraina och å andra sidan att ekonomin i Europa efter åtskilliga års kris äntligen går i positiv riktning. Samtidigt fortsätter den digitala tillväxten med en närmast explosionsartad mobil utveckling. Detta skapar nya mönster både för konsumtion och kommunikation, och jag ser stora möjligheter för det nya Intellecta att erbjuda våra kunder relevanta, kreativa och innovativa kommunikationslösningar, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Intellecta står fast vid tidigare kommunicerade prognos för 2014. Koncernen väntas omsätta mellan 380-420 MSEK under 2014, varav arvodesintäkterna beräknas uppgå till 300-340 MSEK. Rörelseresultatet, EBIT, väntas öka markant jämfört med 2013 som en effekt av det renodlings- och fokuseringsarbete som genomförts och som fortskrider inom Intellecta Strategic Communications samt genom förvärven av Propeople och River.

FÖRTA KVARTALET, JANUARI-MARS

-    Nettoomsättningen uppgick till 94,8 (67,4) MSEK. En ökning med 40,7 procent.

-    Arvodesintäkterna ökade med 63,2 procent till 79,3 (48,6) MSEK.

-    Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär om – (1,2) MSEK ökade till 4,8 (2,2) MSEK.

-    Rörelsemarginalen på arvodesintäkter uppgick till 6,1 (4,5) procent.

-    Resultatet före skatt uppgick till 5,1 (3,3) MSEK.

-    Resultatet efter skatt uppgick till 4,0 (2,1) MSEK.

-    Resultatet per aktie blev 0,90 (0,60) SEK.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Delårsrapport kvartal 2 (april-juni) lämnas den 25 juli 2014.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://www.intellecta.se/Materiale/Files/Rapportarkiv/2014/Intellectas+delarsrapport+Q1+2014.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB

010-212 20 35, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB

010-212 20 01, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB

010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 maj 2014 kl.8:05 (CET).

Intellecta-koncernen omfattar de ledande konsultbolagen Bysted AB, Bysted A/S, Hilanders Advertising AB, Intellecta Corporate AB, Propeople Group ApS, Rewir AB, River Cresco AB och Wow by Rewir AB. Koncernen har ca 400 medarbetare och bedriver verksamhet i Sverige, Danmark, Österrike, Bulgarien, Moldavien, Ukraina, Brasilien, USA och Kina.