Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

Tillbaka till organisk tillväxt under Q4

· Intellecta överträffar tidigare kommunicerade mål när det gäller lönsamhet och organisk tillväxt för affärsområde Consulting under Q4 2013.
· Dotterbolaget Propeople levererar under Q4 2013 i enlighet med tidigare kommunicerade mål.
· Styrelsen föreslår en höjning av den ordinarie utdelningen från 0.50 till 0.65 SEK per aktie och står fast vid sitt tidigare förslag till extra utdelning om 6,00 SEK per aktie med anledning av avyttringen av affärsområde Infolog.
· Intellectas prognos för 2014 ligger fast.

Fjärde kvartalet 2013

Den 16 december kommunicerade Intellecta att arvodesintäkterna för jämförbara enheter väntades växa med 4-8 procent under det fjärde kvartalet jämfört med året innan och att rörelseresultatet för jämförbara enheter väntades förbättras med drygt 2-3 MSEK.

För Q4 2013 ökade arvodesintäkterna för jämförbara enheter med 17,7 procent till 46,6 MSEK. Rörelseresultatet ökade med 3,2 MSEK till 3,4 (0,2) MSEK före engångsposter om 0 (-8,8) MSEK.

-       Vi har just avslutat ett intensivt och omvälvande år för Intellecta och jag känner mig stolt över det vi lyckats åstadkomma på relativt kort tid. Vi satte en ny strategi och vidtog omfattande steg för att implementera den, samtidigt som vi arbetade hårt med att förbättra våra finansiella prestationer. Det är glädjande att konstatera att Affärsområde Consulting under kvartalet nu är tillbaka till organisk tillväxt och att vi lyckats överträffa vår prognos för kvartalet, säger Yann Blandy, vd och koncernchef för Intellecta.

Propeople, som förvärvades den 1 november 2013, levererade arvodesintäkter i november och december om 12,4 MSEK, som motsvarar 31 procent tillväxt, ett rörelseresultat om 1,8 MSEK och en rörelsemarginal om 15 procent. Detta är i enlighet med våra tidigare kommunicerade mål för Peopeople om tillväxt på mellan 20-30 procent per år och rörelsemarginal på ca 15 procent.

Efter perioden har Intellecta avslutat förvärvet av River Cresco AB enligt tidigare kommunicerad plan. River konsolideras i Intellecta från och med den1 januari 2014.

Helår 2013 samt förslag till utdelning

(exkl. affärsområde Infolog september – december 2012)

För året som helhet redovisar Intellecta en nettoomsättning om 479,9 MSEK, en minskning om 3,0 procent. Resultatet före skatt och engångsposter ökade till 8,3 (-7,8) MSEK jämfört med föregående år. Resultatet före skatt inklusive engångsposter ökade till 60,3 (-72,4) MSEK.

-       Sammanfattningsvis kan vi titta tillbaka på sex kvartal i rad med bättre resultat än föregående år. Vi visar efter många år åter organisk tillväxt från och med Q4 och vi avslutar året med en betydligt starkare balansräkning, säger Yann Blandy,

Med utgångspunkt i Intellectas stabila finansiella plattform föreslår därmed styrelsen en ökning av den ordinarie utdelningen till 0,65 (0,50) SEK per aktie. I tillägg till den ordinarie utdelningen föreslår styrelsen, som tidigare kommunicerats, en extra utdelning om 6 SEK per aktie relaterad till försäljningen av affärsområde Infolog. Den totala utdelningen för verksamhetsåret 2013 uppgår således till 6,65 SEK per aktie, vilket motsvarar 15,8 procent i direktavkastning baserad på Intellectas aktiekurs om 42 SEK per den 30 december 2013.

2014

Det är med tillförsikt och entusiasm som Intellecta inleder 2014.

-       Det är viktigt att vi nu tar oss tiden att arbeta med integrationen av de nyförvärvade bolagen, och att vidareutveckla samarbetsformerna så att vi blir ännu bättre på att erbjuda våra kunder breda samarbetslösningar med de bästa kompetenserna för uppgiften oavsett från vilket bolag de kommer. Jag kan till min glädje redan konstatera att andelen gemensamma uppdrag, d.v.s uppdrag där två eller flera av våra konsultbolag arbetar tillsammans för en kunds räkning, ökar i allt snabbare takt. Förutom att detta ger kunderna tillgång till en bredare palett av kommunikationskompetenser och mer kostnadseffektiva lösningar, ger det tillfälle till erfarenhetsutbyte och nya samarbetsformer inom koncernen, vilket stärker kulturen och känslan av tillhörighet, fortsätter Yann Blandy.

Intellecta kommer framgent att rapportera koncernens verksamhet i två områden för större tydlighet:

  • Intellecta Strategic Communications (tidigare Consulting) omfattar bolagen Bysted AB, Bysted A/S, Intellecta Corporate, Hilanders, Rewir och Wow by Rewir.
  • Intellecta Digital omfattar bolagen Propeople och River.

Inledningen av det nya året har för affärsområde Intellecta Digital börjat med mycket stark tillväxt tack vare nya internationella kunder och uppdrag. Intellecta står därmed fast vid tidigare kommunicerade prognos för 2014. Intellecta väntas omsätta mellan 380-420 MSEK under 2014, varav arvodesintäkterna beräknas uppgå till 300-340 MSEK. Lönsamheten förväntas öka markant jämfört med 2013 som en effekt av det renodlings- och fokuseringsarbete som genomförts inom de befintliga konsultbolagen, och genom förvärven av Propeople och River.

-       Jag vill rikta ett stort tack till alla medarbetare för ett utomordentligt arbete under året! Grunden är lagd för det nya Intellecta och vi fortsätter med vår vision som ledstjärna för året, avslutar Yann Blandy,

För jämförbarhet har koncernens resultaträkning räknats om och redovisas som kvarvarande och avvecklad verksamhet efter försäljningen av affärsområde Infolog.

FJÄRDE KVARTALET, OKTOBER-DECEMBER

Kvarvarande verksamhet

-    Nettoomsättningen ökade med 31,7 procent till 91,7 (69,6) MSEK

-    Arvodesintäkterna ökade med 44,1 procent till 59,8 (41,5) MSEK, varav för jämförbara enheter en ökning med 17,7 procent till 46,6 (39,6) MSEK.

-    Rörelseresultatet förbättrades till -0,6 (-7,0) MSEK exklusive poster av engångskaraktär  om 0 (-12,7) MSEK

-    Resultatet före skatt uppgick till 0 (-20,4) MSEK

-    Resultatet efter skatt uppgick till 2,3 (-23.4) MSEK

-    Resultatet per aktie blev 0,55 (-5,60) SEK

JANUARI-DECEMBER

Inklusive avvecklad verksamhet(exklusive Infolog, september-december 2012)

-    Nettoomsättningen uppgick till 479,9 (494,9) MSEK, en minskning med 3,0 procent.

-    Nettoomsättningen för jämförbara enheter uppgick till 467,5 (478,7) MSEK, en minskning med 2,3 procent.

-    Rörelseresultatet uppgick till 9.1 (-5,2) MSEK exklusive poster av engångskaraktär om -17,5 (-64,6) MSEK.

-    Rörelsemarginalen exklusive engångsposter uppgick till 1,9 (-1,1) procent.

-    Resultatet efter skatt uppgick till 57,5 (-65,0) MSEK.

-    Resultatet per aktie blev 13,65 (-12,60) SEK.  

Kvarvarande verksamhet

-    Nettoomsättningen uppgick till 262,5 (277,5) MSEK.

-    Arvodesintäkterna för jämförbara enheter uppgick till 159,8 (167,6) MSEK, en minskning med 4,7 procent.

-    Rörelseresultatet uppgick till -15,3 (-30,7) MSEK före poster av engångskaraktär om -46,8 (-59,0) MSEK.

-    Resultatet efter skatt uppgick till 10,7 (-82,2) MSEK

-    Resultatet per aktie blev 2,55 (-19,65) SEK

-    Soliditeten stärktes till 55 (33) procent, en ökning med 67 procent.

NÄSTA RAPPORTTILLFÄLLE

Delårsrapport Q 1 (januari-mars) lämnas den 8 maj 2014.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: http://www.intellecta.se/Materiale/Files/Rapportarkiv/2013/Intellectas+delarsrapport+Q4+2013.pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB

010-212 20 35, 0707-16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB

010-212 20 01, 0709 - 48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB

010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)

(org nr 556056-5151)

Box 19063

104 32 Stockholm

Tel: 010-212 20 00

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra den enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 20 februari 2014 kl.8:05 (CET).