Intellecta Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2013

-   Ökat resultat på svår marknad
-   Ny strategi för koncernen
-   Q 2 resultat (EBT) förväntas bli markant bättre än motsvarande kvartal föregående år

Trots att affärsvolymerna minskade under kvartalet, redovisar Intellecta ett bättre resultat än motsvarande period föregående år, eftersom de genomförda besparingarna under 2012 påverkade resultatutvecklingen positivt. Intellecta annonserar samtidigt en ny strategi för koncernen.

Första kvartalet
Intellectas nettoomsättning uppgick till 155,1MSEK, en minskning med 9,6 procent jämfört med motsvarande period föregående år. För jämförbara enheter sjönk nettoomsättningen med 6,9 procent. Nettoomsättningen påverkades av att antalet arbetsdagar under perioden har varit färre i jämförelse med föregående år. Detta bedöms motsvara en intäktsminskning om cirka fyra procent. Resterande intäktsminskning om 2,9 procent för jämförbara enheter är konjunkturbetingad. Jämförbara enheter exkluderar effekten av omstruktureringen av koncernens B2B-verksamhet i Malmö.

Det råder fortsatt osäkerhet och försiktighet om när konjunkturen vänder och med vilken kraft, vilket påverkar köpviljan hos våra kunder. Vi noterar samtidigt att efterfrågan på mer kvalificerade tjänster har ökat, medan mer produktionsinriktade tjänster efterfrågas i mindre utsträckning.

Rörelseresultatet stärktes till 40,4 MSEK och inkluderar återförd moms om 27,0 MSEK. Exklusive denna post uppgick rörelseresultatet till 13,4 MSEK med en rörelsemarginal om 8,6 procent. Genomförda besparingar under 2012 minskade kostnadsmassan under kvartalet. Personalkostnaderna reducerades med 11,6 MSEK till 68,7 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket är en minskning med 14 procent. Soliditeten har stärkts sedan årsskiftet med fem procentenheter till 39 procent. Nettoskuldsättningsgraden är låg och uppgick till 27 procent av eget kapital.

Affärsområde Infolog, som redovisar en fortsatt stark utveckling, levererade ett rörelseresultat om 7,8 MSEK exklusive återförda momsbelopp. Detta motsvarar en rörelsemarginal om 8,8 procent, vilket är en av de högsta i branschen. Affärsområdet Consulting levererade ett rörelseresultat om 8,0 MSEK med en rörelsemarginal om 11,8 procent.

Ny strategi för Intellecta-koncernen
Efter ett omfattande arbete, som involverat såväl styrelsen som ledande befattningshavare i hela koncernen, har styrelsen beslutat om en ny strategi för koncernen. Arbetet för att ta de stora strategiska och strukturella greppen pågår för fullt och består av två faser. För det första renodlar vi nu verksamheterna inom respektive affärsområde, där integrationsstrategin är helt riktig. För det andra handlar det om renodling ur ett koncernperspektiv för att, i möjligaste mån, maximera aktieägarvärde, kundvärde och medarbetarvärde.

Vi råder inte helt över tidsaspekten, men ambitionen är klar. Vi avser att fokusera Intellectas verksamhet mot ett affärsområde, skapa tillräcklig storlek och framgångskritisk kompetens i den verksamhet vi satsar på, och etablera en markant digital närvaro.

Ledningen och styrelsen har tillsammans med externa rådgivare analyserat dessa möjligheter och ett antal sonderingar och dialoger pågår.

Förbättrat resultat Q2 2013 jämfört med Q2 2012

Vår bedömning är att Intellectas resultat kommer att förbättras ytterligare när marknaden vänder. Varje intäktsökning utöver nuvarande affärsvolymer innebär en hävstångseffekt på sista raden i resultaträkningen. Genom större effektivitet och produktivitet har vi kapacitet att växa med cirka 10-15 procent utan att behöva öka våra fasta kostnader från nuvarande nivåer.

Intellecta-koncernen prognostiserar en påtaglig resultatförbättring, EBT, för Q 2 2013 jämfört med föregående år. Resultatförbättringen beräknas ligga i spannet 11-16 MSEK jämfört med Q 2 2012. EBT för Q 2 2013 beräknas till mellan 1,5 och 6.5 MSEK (-9,1) MSEK.

FÖRSTA KVARTALET, JANUARI - MARS 2013

  • Nettoomsättningen uppgick till 155,1 (171,4) MSEK, en minskning med 9,6 procent.
  • Rörelseresultatet ökade till 40,4 (13,2) MSEK.
  • Rörelseresultatet exklusive återförd moms om 27,0 (-) MSEK uppgick till 13,4 (13,2) MSEK.
  • Rörelsemarginalen uppgick till 26,0 (7,7) procent.
  • Rörelsemarginalen exklusive återförd moms uppgick till 8,6 (7,7) procent.
  • Resultatet efter skatt uppgick till 30,9 (9,1) MSEK.
  • Resultatet per aktie blev 7,40 (2,15) SEK.
  • Rewir, strategi- och varumärkesbyrån, på medaljplats för 11:e året i rad i Årets Byrå.

För delårsrapporten i sin helhet, vänligen besök: www.intellecta.se

Ladda ned delårsrapporten som pdf

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 0707 16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör, Intellecta AB
010-21 22 001, 0709-48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 01

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 16 maj 2013 kl.08.05 (CET).

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Intellecta Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Intellecta Infolog (informationslogistik). Vi är 380 medarbetare på nio orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering. www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.