Årsredovisning 2012 för Intellecta AB (publ)

Intellectas årsredovisning för 2012 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på  www.intellecta.se under Investerare/Rapporter.

Stockholm den 25 april 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Yann Blandy, vd och koncernchef Intellecta AB
010-212 20 35, 0707 16 17 31, yann.blandy@intellecta.se

Zofia Hansson, ekonomidirektör Intellecta AB
010-21 22 001, 0709-48 05 50, zofia.hansson@intellecta.se

Lotta Boman, informations- och kommunikationschef Intellecta AB
010-212 23 45, 0707-35 07 02, lotta.boman@intellecta.se

Intellecta AB (publ)
(org nr 556056-5151)
Box 19063
104 32 Stockholm
Tel: 010-212 20 01

Informationen är sådan att Intellecta AB (publ) kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2013 kl. 8:05 (CET).

Intellectas affärsidé är att erbjuda de vassaste spjutspetskompetenserna och den mest relevanta helheten inom affärsdrivande och affärsstödjande kommunikation. Verksamheten bedrivs inom två affärsområden: Consulting (byrå- och konsulttjänster) samt Infolog (informationslogistik). Vi är 385 medarbetare på nio orter i Sverige, Danmark och Kina. Intellecta ska finnas där våra kunder finns och har behov av våra tjänster. Det är också utgångspunkten för en fortsatt internationalisering. www.intellecta.se

Vision – Att kommunikation är centralt när kunden driver sin affär.