Aldrig stanna upp och aldrig framme

Intellecta utvecklas och drivs utifrån en uthållig syn på tillväxt, lönsamhet och resursanvändning. På koncernnivå finns tydligt definierade tillväxtmål, finansiella mål och hållbarhetsmål – som tillsammans skapar en integrerad helhet med goda verksamhetsförutsättningar och en stabil plattform för generering av ett starkt aktieägarvärde.

Målen används som verktyg för uppföljning, utveckling och styrning av verksamheten, och utvärderas samt uppdateras på årsbasis utifrån förhållanden och förutsättningar på marknaden och omvärlden.

FINANSIELLA MÅL

 Tillväxt: 10%

Detta ska åstadkommas genom riktade förvärv inom digital kommunikation i kombination med organisk tillväxt.

 Vinstmarginal:10 % på byråintäkter

Byråintäkter = arvodesintäkter + marginal på inköp för kunds räkning.

 Soliditet: >30%