Aldrig stanna upp och aldrig framme

Intellecta utvecklas och drivs utifrån en uthållig syn på tillväxt, lönsamhet och resursanvändning. På koncernnivå finns tydligt definierade tillväxtmål, finansiella mål och hållbarhetsmål – som tillsammans skapar en integrerad helhet med goda verksamhetsförutsättningar och en stabil plattform för generering av ett starkt aktieägarvärde.

Målen används som verktyg för uppföljning, utveckling och styrning av verksamheten, och utvärderas samt uppdateras på årsbasis utifrån förhållanden och förutsättningar på marknaden och omvärlden.

FINANSIELLA MÅL

 Tillväxt: 10%

Detta ska åstadkommas genom riktade förvärv inom digital kommunikation i kombination med organisk tillväxt.

 Vinstmarginal:10 % på byråintäkter

Byråintäkter = arvodesintäkter + marginal på inköp för kunds räkning.

 Soliditet: >30%

Strategiska milstolpar

Våra mål för 2016 kan sammanfattas i följande punkter:

2016 ersätter vi nettoomsättningsmålen med mål på byråintäktsnivå som ett mer relevant mätvärde för den verksamhet vi nu bedriver och för bättre jämförbarhet med våra internationella konkurrenter.

Byråintäkter:

Intellecta ska närma sig byråintäkter om 500 MSEK på årsbasis, motsvarande en tillväxt om 20–25 procent. Under 2016 kan Blink Reaction, numera en del av FFW, räknas in redan från Q1 (tillkom i Q2 under 2015). Vi siktar på en fortsatt stark organisk tillväxt för affärsområde Digital samt en organisk tillväxt på mellan 0–5 procent för affärsområde Strategic Communications.

EBIT-marginal på byråintäkter:

För året som helhet har vi som mål att uppnå en EBIT-marginal på byråintäkter på mellan 7,5–9,5 procent. Den lägre nivån utgår från ett konservativt marknadsscenario med återhållen investeringsvilja hos kunderna i kombination med fortsatt makroekonomisk oro. Den högre nivån speglar en snabbare tillväxt och en högre investeringsvilja.

Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare:

Vi siktar mot en tillväxt om minst 50 procent av resultatet per aktie vid 20 procents tillväxt på byråintäkterna och 7,5 procents EBIT-marginal på byråintäkterna.