Valberedningen

Årsstämman den 12 maj 2016 antog beskrivningen av valberedningens uppdrag och principerna för sammansättning. Processen för valberedningens sammansättning inför årsstämman den 11 maj 2017 utgår från aktieägarlistan från Euroclear per den 31 augusti 2016 under ansvar av styrelsens ordförande som ett led i valberedningens arbete. Valberedningen ska bestå av minst fyra och högst fem ledamöter. Valberedningen representeras av:

  • Stellan Atterkvist, ordförande, representerande större B-aktieägare
  • Lars Fredrikson, representerande största A-aktieägare
  • Per Granath, representerande mindre A-aktieägare
  • Richard Ohlson, representerande största B-aktieägare

Skulle ledamot under löpande mandatperiod begära att få lämna valberedningen skall valberedningen utse ny ledamot efter samma principer som vid ordinarie val. Ändring av valberedningens sammansättning ska omedelbart offentliggöras.

Kontakta valberedningen  via epost här.