Riktlinjer för ersättningar

Intellecta eftersträvar en dynamisk företagskultur där varje medarbetare värnar om tillväxten i aktieägarvärdet. Medarbetarna ska vara införstådda med bolagets mål, veta hur deras arbete påverkas av målen och det ska finnas incitament att prestera väl.

Styrelsen har fastställt en övergripande ersättningspolicy med syftet att attrahera och behålla medarbetare med de kvaliteter som är nödvändiga för att behålla bolagets ställning som ett av de ledande kommunikationsbolagen på den svenska marknaden, samt att motivera medarbetarna att uppnå den prestationsnivå som krävs för att skapa en uthållig tillväxt i aktieägarvärdet.

Kostnaden och värdet av de olika delarna i ersättningssystemet ska bedömas som en helhet och utformas för att säkerställa en långsiktig balans mellan fasta och rörliga prestationsbaserade komponenter kopplade till lång- och kortsiktiga mål, samt återspegla konkurrenskraften på marknaden genom beaktande av det totala värdet av ersättningssystemets beståndsdelar.

Ersättningspolicyn för ledande befattningshavare är baserad på riktlinjer fastställda av årsstämman den 12 maj 2015. Se beslutsunderlag Bilaga 3 och Bilaga 3A.