Revisionsutskottet

Revisionsutskottet består av styrelseledamöterna Lars Fredrikson (utskottets ordförande), Richard Ohlson, Pål Hodann och Ninni Pramdell.

Revisionsutskottets uppdrag är att upprätthålla och effektivisera kontakten mellan bolagets styrelse och revisorer samt utöva tillsyn över rutinerna för redovisning och finansiell rapportering samt över revision i koncernen.

Revisionsutskottet ska, genom regelbundna möten, löpande inhämta information avseende nuvarande och kommande redovisningsregler och diskutera tillämpningen av dessa med revisorerna.