Intern kontroll

Styrelsen ska enligt aktiebolagslagen tillse att bolagets organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och bolagets ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Svensk kod för bolagsstyrning förtydligar detta och föreskriver att styrelsen ansvarar för den interna kontrollen.

Intellecta har valt att beskriva hur den interna kontrollen är organiserad på det sätt som föreslås i Svenskt Näringsliv och FARs vägledning till svensk kod för bolagsstyrning. Styrelsen för Intellecta har valt att integrera styrelsens rapport om den interna kontrollen i förvaltningsberättelsen och enbart beskriva hur den är organiserad utan att lämna ett uttalande om hur väl den har fungerat. Rapporten granskas sedan 2010 av bolagets revisorer. Beskrivningen begränsas vidare att behandla intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 7.4. Den beskrivna organisationen av intern kontroll och innehållet inom respektive område anpassas till förändringar i Intellectas verksamhet och omvärld. Den interna kontrollen ska ge rimlig säkerhet avseende tillförlitligheten i den externa finansiella rapporteringen och säkerställa att de finansiella rapporterna är framtagna i överensstämmelse med god redovisningssed, tillämpliga lagar och förordningar samt övriga krav på noterade bolag. VD ansvarar för att det finns en process och organisation som säkerställer den interna kontrollen och kvaliteten i den finansiella rapporteringen till styrelse och marknad. Intellectas ekonomi- och finansdirektör är ansvarig för att uppföljning av och arbetet med Intellectas interna kontroll sker i enlighet med den form som styrelsen beslutar. En grupp under ledning av koncernens ekonomi- och finansdirektör, leder koncernens arbete med intern kontroll. Ekonomi- och finansdirektören avrapporterar kontinuerligt sina slutsatser till revisionsutskottet och styrelsen. Stor vikt läggs vid att anpassa arbetet med intern kontroll vid förändringar i Intellectas verksamhet. Interna policies och riktlinjer utgör väsentliga styrdokument för hela företaget då de tydliggör ansvar och befogenheter inom speciella områden, till exempel informationssäkerhet och risk.

Intellectas internkontroll struktur är uppbyggd utifrån COSO-modellen (The Committee of the Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), vars ramverk har tillämpats på Intellectas verksamhet och förutsättningar. Enligt COSO-modellen sker genomgång och bedömning inom områdena kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Utifrån denna genomgång identifieras vissa utvecklingsområden, vilka prioriteras i det löpande arbetet med intern kontroll. Under 2012 har särskilt fokus legat på bedömning av nya risker och genomgång av vissa kontrollaktiviteter. Ett stort arbete har också lagts på att säkra kvaliteten i de finansiella rapporterna samt säkra att uppsättningen av behörigheter, roller och begränsningar i kombination av olika roller (s k Segregation of Duties) uppfyller ställda krav i samband med uppgraderingar av Intellectas IT-system. Information om intern kontroll finns även i avsnittet om Bolagsstyrning.