Intellecta aktien

Intellecta-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm, segment Small Cap, under symbolen ICTA B. Aktien ingår i branschindexet OMX Stockholm Industrials PI (enligt börsens eget segment).

UTDELNINGSPOLICY

Intellecta eftersträvar långsiktigt en utdelningsnivå på 45-50 procent av årets nettoresultat för koncernen. Utdelningen är hänförlig till Intellectas aktieägare om motsvarande utdelningsbara medel finns i moderbolaget och koncernens konsolideringsbehov så tillåter.

2013

Styrelsen för Intellecta AB (publ) föreslog styrelsen att till aktieägarna dela ut 6,65 (0,50) SEK per aktie för räkenskapsåret 2013. I utdelningen ingick en extra utdelning om 6,00 (-) SEK per aktie till följd av försäljningen av affärsområde Infolog.

2014

För räkenskapsåret 2014 föreslog styrelsen en ordinarie utdelning om 0,75 (0,65) SEK per aktie. Den totala utdelningen om 0,75 SEK per aktie motsvarar en direktavkastning om 2,5 procent baserad på Intellectas aktiekurs om 30,30 SEK per den 30 december 2014.

2015

För räkenskapsåret 2015 föreslog styrelsen en ordinarie utdelning om 0,90 (0,75) SEK per aktie. Den totala utdelningen om 0,90 SEK per aktie motsvarar en direktavkastning om 2,6 procent baserad på Intellectas aktiekurs om 34,50 SEK per den 30 december 2015.

2016

För räkenskapsåret 2016 föreslog styrelsen en ordinarie utdelning om 0,50 (0,90) SEK per aktie. Den totala utdelningen om 0,50 SEK per aktie motsvarar en direktavkastning om 1,8 procent baserad på Intellectas aktiekurs om 27,40 SEK per den 30 december 2016.

AKTIEÄGAR- OCH AKTIESTRUKTUR

Intellecta hade enligt Euroclear Sweden per 2017-03-31 1 490 (1 615 per 2016-12-31) aktieägare.

De 20 största aktieägarna hade ett innehav motsvarande 58,3 (59,0 per 2016-12-31) procent av aktiekapitalet och 67,1 (67,6 per 2016-12-31) procent av rösterna. Det institutionella ägandet uppgick till 28,7 (30,0 per 2016-12-31) procent av aktiekapitalet.

Andelen utländskt ägande uppgick till 21,3 (18,2 per 2016-12-31) procent.

 

ANTAL AKTIER

Antalet utestående aktier uppgår till 4 539 449, varav 4 283 449 B-aktier och 256 000 A-aktier. B-aktien berättigar till en röst. A-aktien berättigar till 10-röster.

Hembudsskyldighet följer A-aktien. Intellectas B-aktie är noterad på NASDAQ Stockholm, Small Cap under symbolen ICTA B.

Antalet B-aktier har ökat med totalt 281 250 genom nyemissioner till följd av förvärven av Propeople Group ApS (32 992 B-aktier), River Cresco AB (130 164 B-aktier) och Blink Reaction (118 094 B-aktier) där en del av köpeskillingarna utgjordes av aktielikvid. Nyemissionerna har registrerats hos Bolagsverket den 25 november 2013, den 7 januari 2014 respektive den 24 april 2015.

Största ägarna

per 2017-03-31 A -aktier B-aktier % kapital % röster
Richard Ohlson 469 725 10,3 6,9
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 290 259 6,4 4,2
Ingo Invest AB 243 446 5,4 3,6
Lars Fredrikson med familj 108 000 133 292 5,3 17,7
Mikael Östman 186 498 4,1 2,7
Nancy Stango 143 889 3,2 2,1
Leif Lindberg 108 000 2,4 15,8
John Strandberg 107 500 2,4 1,6
Fair Play 100 000 2,2 1,5
SLB for Sef-case Power Play 100 000 2,2 1,5
Stellan Atterkvist 77 000 1,7 1,1
Hans Mathias Johansson 75 500 1,7 1,1
Peter Stigwan 70 000 1,5 1,0
Yann Blandy 65 463 1,4 1,0
Olov Theorén 63 401 1,4 0,9
Annika Johannesson 63 400 1,4 0,9
Riskornet AB 62 675 1,4 0,9
Zirkona AB 62 520 1,4 0,9
Bo Nilsson 60 000 1,3 0,9
Matsuda Agency AB 55 523 1,2 0,8
Övriga 40 000 1 853 358 41,7 32,9
Totalt 256 000 4 283 449 100,0 100,0